در هر صفحه

USDA Zone : 3 - 9 سرعت  رشد : سریع نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : انواع مختلف خاک با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 5 - 9 سرعت  رشد : کند تا متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت  رشد : متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 5 - 9 سرعت رشد : متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی : دارد خاک مناسب : خاک های معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 3 - 9 سرعت رشد : نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : کم تا متوسط مقاومت به خشکی: دارد خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 4 - 9 سرعت رشد : نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : متوسط مقاومت به خشکی: دارد خاک مناسب : خاک های غنی از مواد آلی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 10 -12 سرعت رشد : نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی : پایین مقاومت به خشکی: دارد خاک مناسب : خاک معمولی با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع

USDA Zone : 8 - 10 سرعت رشد :متوسط نیاز نوری : آفتاب کامل نیاز آبی :  متوسط مقاومت به خشکی: دارد خاک مناسب : خاک های حاصلخیز با زهکش خوب

0 ریال
مشاهده سریع
نمایش 13 - 20 از 20 مورد

داروئی 

20 محصول وجود دارد.

بالا